Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikamız

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. KAPSAM

İşbu Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası (Politika), çalışanlarımız, müşterilerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz ve kişisel verilerini şirketimizle paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

A. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

B. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Ek olarak internet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bu Politikada belirlenen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak ihtiyaç duyacağı kişisel verilerinizi toplayacaktır.

C. Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

D. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Personelimizin özlük işlemlerini yapabilmek ve ücretlerini ödeyebilmek, iş başvurularını değerlendirebilmek, “Kapsam” kısmında yer alan taraflarla imzaladığımız sözleşmeleri ifa edebilmek, sunduğumuz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmek, ayrıca müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edebilmek ve arşivlemek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

E. Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren şirketler ve bunların yurt içi veya yurt dışı hissedarları, iştirakleri ve kontrol sahibi üçüncü kişiler, Kolluk Kuvvetleri, İç İşleri Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, bağlı bulunduğumuz ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğumuz şirketler, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar, çağrı merkezleri ve ilgili diğer aracılardır.

F. Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Şahsen verilen veriler, insan kaynakları ve özlük işleri departmanları çalışanlarımız, web sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, web sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

G. Kişisel Verilerin Saklanması

Mevzuat gereğince daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel bilgilerinizi, burada özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacağız ve sonra Kanuna uygun şekilde sileceğiz, yok edeceğiz veya anonim hale getireceğiz.

H. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  f. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  h. Ayrıca işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

B. GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Bu beyan ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin gizlilik ve güvenlik politikasını içerir. ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak önceliklerimizden biri de kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır. Ayrıca bilgilerinizin güvenliği bizim için öncelik taşımakta ve yasalara uygun olarak korunmaktadır.

 ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Kullanıcılardan/Müşterilerden kredi kartı bilgisi toplanmamaktadır.

 Ayrıca internet Sitemiz üzerinden yapacağınız tüm kredi kartı işlemleri ve onayları şirketimizden bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak müşterilerimiz ve banka arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileriniz sistemimizde saklanmamaktadır.

 Ek olarak internet Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler internet sitemizden tamamen bağımsız olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartınızla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenememekte ve sitemizin veya sitemizin işbirliği içinde olduğu şirketlerin sunucularında tutulmamakta olup; yalnızca bilgisayarınız (tarafınız) ve bankanız arasında görüntülenebilmektedir.

 Internet Sitemizin diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; sitemizden reklam, banner, içerik görmek amacıyla veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan sitemiz sorumlu değildir.

ÇEREZLER VE DİĞER TEKNOLOJİLER

ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Internet Siteleri ve Uygulamaları, çerezleri ve diğer teknolojileri (kısaca “çerezler” ) kullanabilir. Çerezler bir web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyalarıdır.

Ayrıca Çerezler, Müşteri/Kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; Internet Sitemizin kullanımı ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir, sitemizi geliştirmemize yardımcı olur. Çerezler, Müşteriler/Kullanıcılar Internet Sitesini ya da Uygulamayı kullanırken, müşterilerin kişisel bilgilerini hatırlamak için de kullanırlar. Böylece Internet Sitemizi ve Uygulamayı kullanımınız kolaylaşır, kişiye özel hizmet sunabiliriz.

Ayrıca çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız kullandığınız web tarayıcı ve mobil cihaz üzerinden gereken ayarları yapabilirsiniz.

Bazı bilgileri otomatik olarak toplarız ve ayrıca bunları günlük dosyalarında saklarız. Bu bilgiler İnternet Protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü ve dilini, İnternet servis sağlayıcısını (ISP), başvuran ve çıkış internet sitelerini ve ayrıca uygulamalarını, işletim sistemini, tarih/zaman damgasını ve tıklama dizisi verilerini içerir.

Bu bilgileri, ek olarak eğilimleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinmek, ürün ve ayrıca hizmetlerimizi geliştirmek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanırız.

Ayrıca bu Politikada yer alan hükümler ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından gerek görüldüğü taktirde ek olarak mevzuat hükümlerine uygun şekilde Internet Sitesinde yayınlanmak suretiyle değiştirebilir. İşbu hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ayrıca ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Ek olarak bu Politikayı kabul edip etmemekte ve tamamen kendi takdirinize göre kişisel bilgilerinizi verip vermemekte serbestsiniz,

Lütfen, İnternet Sitemizi ve/veya hizmetlerimizi kullanmakla bu Politikayı kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

ORES TANITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Seyrantepe Mh. Sarıkaya Sk. No:26 Kağıthane – İSTANBUL

Tel: (0212) 284 21 26 – 27
Faks: (0212) 264 71 98
e-mail: iletisim@ores.com.tr